Rejsesikkerhed — Certa intelligence & security

Rejsesikkerhed

Rejsesikkerhed

CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet.

Formålet med CERTA’s bistand er dels at forebygge og reducere de sikkerhedsmæssige risici under rejser mest muligt, dels at sikre, at eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser håndteres effektivt og professionelt.

CERTA tilbyder såvel samlede løsninger som specifikke ydelser og rådgivning i forbindelse med konkrete situationer. CERTA kan således være med til at udforme og implementere den samlede sikkerhedspolitik for rejser i virksomhedens regi eller assistere med enkelte elementer.

Rejsesikkerhed

CERTA arbejder metodisk og analytisk med rejsesikkerhed og lægger i sin tilgang særlig vægt på den forebyggende indsats og opbygningen af en hensigtsmæssig sikkerhedsadfærd, der understøtter virksomhedens strategiske hensigter.

I samarbejde med den enkelte virksomhed kan CERTA skabe en afbalanceret og helhedsorienteret rejsesikkerhed, som er tilpasset de konkrete behov samt virksomhedens karakter og kultur.

CERTA’s rådgivning og bistand vedrørende rejsesikkerhed er baseret på erfaringer fra arbejdet med rejsesikkerhed i civile efterretnings- og sikkerhedstjenester og inddrager alle relevante sikkerhedsmæssige forhold, herunder trusler og risici i forbindelse med spionage, korruption, politisk ustabilitet, anholdelse og fængsling, terror, kidnapning, tyveri og røveri samt risici i forbindelse med lokaltransport og naturskabte forhold. Som led i sin rådgivning og bistand trækker CERTA ligeledes på sit netværk i store dele af verden.

CERTA’s rådgivning og bistand vedrørende rejsesikkerhed omfatter bl.a.:

REJSESIKKERHEDSPOLITIK
CERTA yder bistand med henblik på udfærdigelsen af virksomhedens sikkerhedsstrategi og sikkerhedspolitik for rejser og ophold i udlandet samt i forhold til specifikke destinationer og risikoområder. Det vil i den forbindelse blive sikret, at såvel strategi som politik afspejler virksomhedens karakter og kultur, understøtter virksomhedens mål og udvikling samt spiller sammen med virksomhedens øvrige strategier og politikker mv.

REJSEVEJLEDNING
CERTA bistår med udformningen og den løbende ajourføring af en rejsevejledning for virksomheden på baggrund af den overordnede sikkerhedsstrategi og -politik.

BEREDSKAB
CERTA assisterer med opbygning af en kompetent krisestyringsorganisation samt med planer, beredskab og øvelser, som kan omfatte f.eks. ”Kidnap Response”, evakuering og andre scenarier med udgangspunkt i, hvor og hvordan virksomheden opererer.

SIKKERHEDSRÅDGIVNING, UDDANNELSE OG TRÆNING
CERTA medvirker til at styrke den generelle sikkerhed under rejser og ophold. Dette sker gennem rådgivning, uddannelse og træning. Rådgivningen omfatter bl.a. forsikring, sundhed og helbred, valg af hoteller og transportmåder, sikker adfærd og færden samt udstyr og andre beskyttelsesforanstaltninger. Rådgivningen kan desuden omfatte beskyttelse af virksomhedens sensitive oplysninger under rejser og ophold i udlandet. CERTA tilbyder desuden generel eller landespecifik uddannelse til alle eller udvalgte medarbejdergrupper. Dette inkluderer også specialtræning, som f.eks. ”Defensive Driving”, førstehjælp, ”Hostile Environment Awareness Training” (HEAT), kontra-observation og ”Conduct After Capture” (CAC) til de medarbejdere, der rejser til særligt risikofyldte områder.

REJSEPLANLÆGNING
CERTA bistår generelt eller i konkrete tilfælde i forbindelse med planlægningen af rejser med henblik på at sikre, at disse gennemføres på en sikker og forsvarlig måde. Bistanden omfatter bl.a. valg af rejsetidspunkt, rejserute, indkvartering, lokaltransport, mødesteder samt tilrettelæggelsen af rejse- og mødeprogram.

KONKRETE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
CERTA vurderer aktuelle og relevante risici samt rådgiver om sikkerhed i forbindelse med konkrete rejser og ophold i udlandet, herunder om hensigtsmæssig adfærd og færden samt ageren i tilfælde af f.eks. overfald, færdselsuheld og sygdom. CERTA kan levere aktuelle trusselsbilleder samt rådgive i forbindelse med eventuelle beslutninger om at afbryde opholdet ved en skærpelse af trusselsbilledet og om nødvendigt gennemføre en evakuering. CERTA kan efter behov etablere personbeskyttelse eller lade en sikkerhedskoordinator bistå under visse rejser og ophold i udlandet, ligesom CERTA kan skabe kontakt til professionelle lokale sikkerhedsfirmaer samt bistå ved eventuel kontraktindgåelse med disse.

KRISESTYRING
CERTA yder øjeblikkelig støtte og aktiv rådgivning for at sikre en effektiv respons i krisesituationer, så krisen håndteres hurtigt og professionelt, og virksomheden fortsat fremstår som en troværdig og ansvarlig arbejdsgiver. Støtte i forbindelse med kidnapning kan omfatte rådgivning til ledelsen, støtte under forhandling og frigivelse samt kontakt til relevante myndigheder.

AFTER CARE
CERTA assisterer med debriefing og After Care, herunder psykologhjælp, i forhold til medarbejdere, pårørende og kolleger, efter sikkerhedsrelaterede hændelser. Endvidere bistår CERTA med evaluering af virksomhedens rejseerfaringer med henblik på løbende justering og forbedring af rejsesikkerheden.

Som led i sin rådgivning og bistand vedrørende rejsesikkerhed tilbyder CERTA at stille en sikkerhedskoordinator til rådighed i forbindelse med konkrete rejser i og uden for Danmark.
Sikkerhedskoordinatoren vil i givet fald deltage i såvel planlægningen af rejsen som under selve rejsen, og sikkerhedskoordinatoren vil i den forbindelse kunne assistere med håndtering af alle sikkerhedsmæssige aspekter, så de rejsende kan føle sig trygge og kan fokusere på rejsens formål.
Omfanget af sikkerhedskoordinatorens involvering fastlægges efter nærmere aftale og på grundlag af en konkret trussels- og risikovurdering.

De opgaver, sikkerhedskoordinatoren kan assistere med, omfatter bl.a.:

  • Sikkerhedsfaglig rådgivning vedrørende valg af rejsetidspunkt og rejserute samt tilrettelæggelse af rejse- og mødeprogram.
  • Sikkerhedsvejledning forud for afrejsen.
  • Planlægning af sikker transport på destinationen.
  • Udvælgelse af sikkerhedsmæssig forsvarlig indkvartering og konkret gennemgang af sikkerhedsforholdene på stedet.
  • Sikkerhedsmæssig evaluering af mødefaciliteter og andre relevante lokaliteter.
  • Etablering af konkrete sikkerhedsforanstaltninger, herunder bistand fra lokale sikkerhedsleverandører med henblik på bevogtning eller personbeskyttelse samt kvalitetssikring af denne bistand.
  • Kontakt til lokale myndigheder.
  • Assistance ved konkrete sikkerhedshændelser, herunder med henblik på evakuering, lægehjælp mv.

Når sikkerhedskoordinatoren deltager i selve rejsen, vil den pågældende være til rådighed 24 timer i døgnet.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET