Arrangement- og eventsikkerhed — Certa intelligence & security

Arrangement- og eventsikkerhed

Arrangement- og eventsikkerhed

I en dynamisk forretningsverden er det vigtigt for en virksomhed, at den kan afvikle særlige arrangementer på en professionel, sikker og forsvarlig måde. Dette er imidlertid ikke en selvfølge, da trusselsbilledet for virksomheden og for det enkelte arrangement kan være særdeles komplekst og omskifteligt.

Sikkerhedsmæssige trusler kan være rettet mod virksomheden, selve arrangementet eller deltagerne i arrangementet, og formålet kan være at forstyrre eller påvirke arrangementet, at begå voldelige eller ødelæggende handlinger, skaffe sig uberettiget adgang til oplysninger, der kan misbruges, eller på anden måde skade virksomheden og dens omdømme.

Dette stiller virksomheder over for særlige udfordringer, når vigtige arrangementer skal planlægges og afvikles. For at kunne forebygge og imødegå konkrete trusler samt reducere og håndtere de sikkerhedsmæssige risici, er det nødvendigt dels at kunne afdække det relevante trusselsbillede, dels at kunne sikre, at der etableres et afpasset sikkerhedsniveau, og at der træffes fornødne og effektive sikkerhedsforanstaltninger. Dette forudsætter kompetencer og ekspertise, som den enkelte virksomhed typisk ikke selv råder over, og hvor der derfor er risiko for, at sikkerheden enten bliver for mangelfuld eller for omfattende og omkostningskrævende. Det sidste gælder særligt i de tilfælde, hvor det overlades til en ekstern sikkerhedsleverandør selv at fastlægge sikkerhedsniveauets omfang og karakteren af de konkrete sikkerhedsforanstaltninger.

Arrangement- og eventsikkerhed

CERTA bistår virksomheder med at sikre, at vigtige arrangementer kan gennemføres med den fornødne sikkerhed og tryghed for ledelse, medarbejdere og gæster. Formålet med denne bistand er at forebygge og reducere sikkerhedsmæssige risici, der kan opstå, når virksomheder samler mange og vigtige personer til f.eks. generalforsamlinger, aktionærmøder, konferencer og særlige begivenheder.

Som uafhængig og sagkyndig rådgiver i sikkerhedsmæssige spørgsmål vil CERTA kunne bistå under såvel planlægningen som afviklingen af arrangementet. CERTA udarbejder i den forbindelse en konkret trusselsvurdering og risikoprofil og sikrer, at der på baggrund af trusselsvurderingen etableres et passende sikkerhedsniveau, og at der iværksættes de sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for nødvendige, og som i øvrigt vil kunne forventes af virksomheden.

CERTA’s sikkerhedskoncept

CERTA har udviklet et samlet sikkerhedskoncept for arrangementer og events. Konceptet tager sigte på dels at reducere de sikkerhedsmæssige risici for virksomheden i forbindelse med det konkrete arrangement, dels at tilvejebringe en effektiv krisestyring og håndtering af sikkerhedsmæssige hændelser i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Formålet er at skabe en helhedsorienteret, afbalanceret, fleksibel og effektiv sikkerhed, der afspejler trusselsbilledet, er tilpasset de konkrete behov samt virksomhedens karakter og kultur.

Som led i sikkerhedskonceptet tilbyder CERTA såvel samlede løsninger som specifikke ydelser og rådgivning i forbindelse med konkrete arrangementer.

En samlet løsning indebærer, at CERTA på virksomhedens vegne varetager det sikkerhedsmæssige ansvar i forbindelse med arrangementet, herunder for iværksættelsen, koordinationen og gennemførelsen af de fornødne sikkerhedsmæssige opgaver i samarbejde med relevante myndigheder og sikkerhedsleverandører.

Konceptet dækker alle relevante sikkerhedsaspekter i forbindelse med konkrete arrangementer og indeholder bl.a. følgende hovedområder og elementer, som kan tilpasses og vægtes i forhold til den enkelte virksomheds behov og situation:

  • Sikkerhedsvurdering forud for arrangementet
  • Sikkerhedsplan for arrangementet, herunder
    • Planlægning og udpegning af egnet lokalitet
    • Forberedelse af sikkerhed, herunder indgåelse af aftaler med relevante myndigheder og sikkerhedsleverandører, instruktion af sikkerhedspersonale mv.
  • Sikkerhedsafvikling, herunder koordination af sikkerhedsopgaver, beredskab og krisestyring.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • BLIV KONTAKTET