Corporate Investigations — Certa intelligence & security

Corporate Investigations

Corporate Investigations

CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder, mulige disciplinære og strafbare forhold samt konkrete sikkerhedshændelser, herunder bestikkelse, korruption, hvidvask af penge, bedrageri, underslæb og andre økonomiske forbrydelser samt IT-kriminalitet.

Denne ekspertise stiller CERTA til rådighed, når der er behov for rådgivning eller anden form for bistand som led i håndteringen af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssigheder, som kan give anledning til disciplinære sanktioner, politianmeldelse, civilretlige krav, afbrydelse af et samarbejdsforhold eller andre ledelsesmæssige dispositioner.

Corporate Investigations

Når der i en virksomhed opstår mistanke om uregelmæssigheder, vil det ofte stille virksomheden over for vanskelige overvejelser om, hvilke undersøgelser der kan og bør iværksættes, hvorledes undersøgelserne tilrettelægges og gennemføres, samt hvordan der sikres fornødne beviser og dokumentation som led i undersøgelserne.

CERTA hjælper med at besvare disse spørgsmål og med at gennemføre de undersøgelser, der må anses for nødvendige og hensigtsmæssige. Formålet med denne bistand er ikke blot at sikre en korrekt håndtering af den konkrete sag, men også at der ikke efterfølgende vil kunne rejses berettiget tvivl om, hvorvidt virksomheden har udvist den fornødne omhu og ansvarlighed.

CERTA’s rådgivning og bistand ydes af konsulenter med omfattende efterretnings- og efterforskningserfaring. Konsulenterne understøttes af analytikere og researchere, der assisterer ved indhentningen, bearbejdningen og analysen af oplysninger som led i undersøgelserne. CERTA vil ligeledes kunne stille særlige kapaciteter og kompetencer til rådighed med henblik på gennemførelsen af tekniske undersøgelser, interviews, overvågning mv.

Når CERTA yder bistand i forbindelse med undersøgelsen af uregelmæssigheder, mistænkelige forhold og konkrete sikkerhedshændelser, sker det typisk i samarbejde med den pågældende virksomheds advokat, som står for den juridiske rådgivning af klienten, mens CERTA bistår med selve undersøgelserne.

Undersøgelsernes karakter og omfang varierer, men ofte er der tale om sager vedrørende:

  • Mulige strafbare forhold.
  • Ansættelsesretlige spørgsmål, herunder overtrædelse af kunde- og konkurrenceklausuler samt overtrædelser af interne regler, retningslinjer og procedurer.
  • Konkurrenceretlige spørgsmål, herunder beskyttelse af erhvervshemmeligheder.
  • Sikkerhedsbrud.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • REQUEST CONTACT