Due Diligence — Certa intelligence & security

Due Diligence

Due Diligence

I en række sammenhænge er det både nødvendigt og hensigtsmæssigt at få foretaget en sikkerhedsundersøgelse af en anden virksomhed. Dette gælder bl.a. ved virksomhedsovertagelser og i andre aftalesituationer, hvor det er ønskeligt at få klarlagt eventuelle sikkerhedsmæssige risici forud for indgåelsen af en aftale med en konkret virksomhed, og hvor det er væsentligt, at der udvises den fornødne omhu og ansvarlighed ved tilvejebringelsen og vurderingen af oplysninger af betydning for aftaleindgåelsen.

CERTA gennemfører sådanne sikkerhedsundersøgelser i form af:

  • Corporate Vetting
  • Security Risk Due Diligence Report

Due Diligence

Corporate Vetting

Ved en Corporate Vetting indsamler, analyserer og vurderer CERTA relevante oplysninger om den pågældende virksomhed. Formålet er i den forbindelse at afklare, om der er forhold, som er egnede til at skabe tvivl om, hvorvidt man kan have den fornødne tillid til virksomheden, og om der i øvrigt er særlige sikkerhedsmæssige risici eller sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som gør sig gældende i forhold til den pågældende virksomhed og en eventuel aftaleindgåelse med denne virksomhed. Sikkerhedsundersøgelsen bidrager i dette tilfælde til dels at kvalificere beslutningsgrundlaget og reducere risici i forbindelse med indgåelsen af væsentlige aftaler.

Security Risk Due Diligence Report

En Security Risk Due Diligence Report udarbejdes til brug for de ”due diligence” undersøgelser, der i øvrigt foretages i forbindelse med en virksomhedsovertagelse. Formålet er at give den potentielle køber et overblik over de sikkerhedsmæssige forhold i virksomheden forud for overtagelsen. Sikkerhedsundersøgelsen bidrager således til at klarlægge de sikkerhedsmæssige risici, som er knyttet til virksomheden, samt i hvilken udstrækning der allerede er foretaget de nødvendige investeringer for at beskytte virksomheden mod disse risici. Rapporten giver den potentielle køber en mulighed for at vurdere, om der vil skulle foretages væsentlige sikkerhedsmæssige investeringer efter en eventuel overtagelse af virksomheden, og hvilken betydning dette i givet fald bør have for købsprisen. Der vil som led i en Security Risk Due Diligence Report kunne foretages en nærmere sikkerhedsmæssig undersøgelse af nøglepersoner i virksomheden, ligesom der vil kunne foretages en IT-sikkerhedsgennemgang samt en vurdering af sikkerhedskompabilitet med henblik på afdækning af eventuelle omkostninger ved integrering af forskellige sikkerhedssystemer.

I andre tilfælde, herunder ved indgåelse af partnerskaber, strategiske alliancer, forhandler- og franchiseaftaler, leverandør- og kundeaftaler samt aftaler om outsourcing, kan CERTA foretage en sikkerhedsundersøgelse af den virksomhed, som aftalen påtænkes indgået med. Undersøgelsen gennemføres i disse tilfælde i form af en Corporate Vetting.

Få tilsendt yderligere materiale

Web - Mere information [DA]
  • REQUEST CONTACT